Showing 2 answered questions on Economics

paano natin matutulungan ang ating bansa na mapabuti ang ating ekonomiya sa pinakabagong projection na ang ekonomiya ng Pilipinas ay isa sa mga huling bansang makakabangon mula sa pandemic na dulot ng recession​
Economics . 1 year ago
Maaari tayong magbigay ng mga hakbang upang mapabuti ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mas mahigpit na fiscal policy, pagpapalakas ng pag-unlad ng industriya at pagbibigay ng mga karagdagang suporta sa mga negosyo at sektor ng pamumuhunan.... View complete answer
Why are high-tech industries important?
Economics . 1 year ago
The impact of cutting-edge industries on society is significant and affects daily life. These industries: - Foster innovation and progress through R&D and advancements. - Offer well-paying jobs and career growth. - Enhance quality of life by introducing new and improved products and service... View complete answer